Privacybeleid - breurconsult

Ga naar de inhoud

PRIVCACYBELEID VAN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU BREUR

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Raadgevend Ingenieursbureau Breur, (hierna te noemen: “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwerkt van haar zakelijke relaties (hierna te noemen: “U”, “Uw”).

Indien U persoonsgegevens aan Ons verstrekt, geeft U uitdrukkelijk toestemming om de persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren U om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor de eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Raadgevend Ingenieursbureau Breur, Laan Copes van Cattenburch 75, 2585 EW Den Haag, telefoon 070-3608355, KvK-nummer 27103180.

2. Welke gegevens verwerken Wij en voor welk doel
2.1 In het kader van een zakelijke relatie met U worden de volgende (persoons)gegevens verwerkt:
a) bedrijfsnaam
b) adresgegevens
c) telefoonnummers
d) e-mailadres
e) website-adres
f) bankrekeningnummer
g) namen, telefoonnummers en zakelijke e-mailadressen van contactpersonen
h) e-mailberichten van en met U voor zover ze betrekking hebben op de zakelijke relatie met U
i)  gegevens van de overige contacten die wij met u hebben voor zover ze betrekking hebben op de zakelijke relatie met U

2.2 Wij verwerken de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, website en de geregistreerde contacten worden gebruikt voor contact over de zakelijke relatie en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van door U aangevraagde informatie of het afhandelen van de van U verkregen informatie;
b) Uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen in het kader van de zakelijke relatie met U af te wikkelen;
c) Wij gebruiken Uw naam en e-mailadres om U in incidentele gevallen te attenderen op zaken die in het kader van de zakelijke relatie met U van belang kunnen zijn, tenzij U hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze e-mailberichten is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
3.1 Wij verwerken en bewaren Uw persoonsgegevens gedurende de duur van de zakelijke relatie met U en tot maximaal een jaar na afloop van deze relatie. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zullen Wij de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij het op grond van de wet verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van de door U verstrekte persoonsgegevens hebben Wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden deze gegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2 Voor de verwerking van persoonsgegevens maken Wij zonder Uw voorafgaande schriftelijke toestemming geen gebruik van diensten van derden, de ‘Verwerkers’ en ‘Subverwerkers’ en worden geen verwerkingen uitgevoerd buiten de Europese Economische Ruimte.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1 Via Onze administratie (info@breurconsult.nl) kunt U een verzoek indienen om Uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Wij zullen Uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en U, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien Wij Uw verzoek niet inwilligen zullen Wij dat altijd nader toelichten. Indien de gegevens op verzoek van U worden verwijderd, dan worden deze uitsluitend geheel verwijderd uit de actieve bestanden, niet uit eventueel bewaarde back-ups
5.2 Indien U bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van Uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt U eveneens contact met Ons opnemen (info@breurconsult.nl). Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij Wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen Wij U hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien U klachten heeft over de wijze waarop Wij Uw persoonsgegevens verwerken of Uw verzoeken behandelen, kunt U contact opnemen met Onze Functionaris Gegevensbescherming (info@breurconsult.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt U natuurlijk altijd gebruik maken van Uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Onze administratie (info@breurconsult.nl).
 

 
6. Websites van derden
Ons privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links vanaf Onze website(s) bezocht kunnen worden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met Uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden U aan de privacy verklaring van deze websites te lezen alvorens deze websites te gebruiken.

7. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Op deze pagina wordt altijd de meest recente versie getoond. Wij adviseren U om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Den Haag, 17 maart 2022


© 2015 - 2022
Terug naar de inhoud